Tinh Dầu Vape

280,000

Đã bán: 618

Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
320,000

Đã bán: 314

Area: USA
Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh vừa
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
280,000

Đã bán: 377

Area: EU
Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh
Sweet: Ít ngọt

Mua Ngay
-36%
180,000

Đã bán: 393

Strong: 30ni, 50ni
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 475

Strong: 30ni, 60ni
Ice: Lạnh
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
280,000

Đã bán: 540

Area: USA
Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh vừa
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 382

Strong: 30ni, 60ni
Ice: Lạnh vừa
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
270,000

Đã bán: 364

Strong: 38ni, 58ni
Ice: Ít lạnh
Sweet: Ít ngọt

Mua Ngay
310,000

Đã bán: 369

Area: USA
Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
280,000

Đã bán: 265

Area: USA
Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh vừa
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
280,000

Đã bán: 495

Area: USA
Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh vừa
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
310,000

Đã bán: 353

Area: USA
Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
270,000

Đã bán: 351

Strong: 38ni, 58ni
Ice: Ít lạnh
Sweet: Ít ngọt

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 377

Strong: 30ni, 60ni
Ice: Lạnh vừa
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
310,000

Đã bán: 198

Area: USA
Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
280,000

Đã bán: 386

Area: EU
Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh
Sweet: Ít ngọt

Mua Ngay
320,000

Đã bán: 226

Area: USA
Strong: 35ni, 50ni

Mua Ngay
310,000

Đã bán: 500

Strong: 35ni, 50ni
Ice: Rất lạnh

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 369

Strong: 38ni, 58ni
Ice: Lạnh vừa
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
270,000

Đã bán: 394

Strong: 38ni, 58ni
Ice: Ít lạnh
Sweet: Ít ngọt

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 283

Strong: 60ni
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
270,000

Đã bán: 366

Strong: 38ni, 58ni
Ice: Ít lạnh
Sweet: Ít ngọt

Mua Ngay
310,000

Đã bán: 357

Area: USA
Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 362

Strong: 38ni, 58ni
Ice: Lạnh vừa
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
270,000

Đã bán: 363

Strong: 38ni, 58ni
Ice: Ít lạnh
Sweet: Ít ngọt

Mua Ngay
270,000

Đã bán: 346

Strong: 38ni, 58ni
Ice: Ít lạnh
Sweet: Ít ngọt

Mua Ngay
310,000

Đã bán: 64

Strong: 30ni
Ice: Lạnh vừa
Sweet: Ngọt

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 190

Strong: 35ni, 60ni
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
320,000

Đã bán: 390

Strong: 35ni, 50ni
Ice: Lạnh
Sweet: Ít ngọt

Mua Ngay
310,000

Đã bán: 351

Area: USA
Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
320,000

Đã bán: 257

Strong: 30ni, 50ni
Sweet: Ngọt

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 361

Strong: 38ni, 58ni
Ice: Lạnh vừa
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
310,000

Đã bán: 351

Area: USA
Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 189

Strong: 35ni, 60ni
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
280,000

Đã bán: 365

Area: EU
Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh
Sweet: Ít ngọt

Mua Ngay
310,000

Đã bán: 108

Strong: 35ni, 50ni
Ice: Rất lạnh

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 292

Strong: 60ni
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
270,000

Đã bán: 360

Strong: 38ni, 58ni
Ice: Ít lạnh
Sweet: Ít ngọt

Mua Ngay
270,000

Đã bán: 346

Strong: 38ni, 58ni
Ice: Ít lạnh
Sweet: Ít ngọt

Mua Ngay
280,000

Đã bán: 277

Area: USA
Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh vừa
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 376

Strong: 30ni, 60ni
Ice: Lạnh vừa
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
250,000

Đã bán: 388

Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh
Sweet: Ngọt

Mua Ngay
280,000

Đã bán: 347

Area: USA
Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh vừa
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
270,000

Đã bán: 356

Strong: 38ni, 58ni
Ice: Ít lạnh
Sweet: Ít ngọt

Mua Ngay
310,000

Đã bán: 221

Strong: 35ni, 50ni
Ice: Rất lạnh
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
310,000

Đã bán: 215

Strong: 35ni, 50ni
Ice: Rất lạnh
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
310,000

Đã bán: 220

Strong: 35ni, 50ni
Ice: Rất lạnh
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
320,000

Đã bán: 261

Strong: 30ni, 50ni
Sweet: Ngọt

Mua Ngay
280,000

Đã bán: 396

Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 269

Strong: 60ni
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
320,000

Đã bán: 259

Strong: 30ni, 50ni
Sweet: Ngọt

Mua Ngay
290,000

Đã bán: 261

Strong: 40ni, 50ni
Ice: Rất lạnh
Sweet: Ngọt

Mua Ngay
290,000

Đã bán: 264

Strong: 40ni, 50ni
Ice: Rất lạnh
Sweet: Ngọt

Mua Ngay
290,000

Đã bán: 263

Strong: 40ni, 50ni
Ice: Rất lạnh
Sweet: Ngọt

Mua Ngay
310,000

Đã bán: 300

Area: USA
Strong: 30ni, 50ni

Mua Ngay
270,000

Đã bán: 261

Strong: 36ni, 56ni

Mua Ngay
310,000

Đã bán: 97

Strong: 35ni
Ice: Rất lạnh

Mua Ngay
270,000

Đã bán: 265

Strong: 36ni, 56ni

Mua Ngay
350,000

Đã bán: 291

Area: USA
Strong: 24ni, 48ni

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 189

Strong: 35ni, 60ni
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
270,000

Đã bán: 311

Strong: 36ni, 56ni

Mua Ngay
320,000

Đã bán: 268

Strong: 30ni

Mua Ngay
320,000

Đã bán: 196

Strong: 35ni, 50ni
Ice: Lạnh
Sweet: Ít ngọt

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 278

Strong: 60ni
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
310,000

Đã bán: 333

Strong: 30ni, 50ni
Ice: Rất lạnh

Mua Ngay
320,000

Đã bán: 97

Strong: 35ni
Ice: Lạnh
Sweet: Ít ngọt

Mua Ngay
250,000

Đã bán: 353

Strong: 30ni
Ice: Lạnh
Sweet: Ngọt

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 192

Strong: 35ni, 60ni
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
350,000

Đã bán: 292

Area: USA
Strong: 24ni, 48ni

Mua Ngay
280,000

Đã bán: 618

Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
280,000

Đã bán: 495

Area: USA
Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh vừa
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
250,000

Đã bán: 269

Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh
Sweet: Ngọt

Mua Ngay
320,000

Đã bán: 314

Area: USA
Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh vừa
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
280,000

Đã bán: 540

Area: USA
Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh vừa
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
310,000

Đã bán: 500

Strong: 35ni, 50ni
Ice: Rất lạnh

Mua Ngay
-36%
180,000

Đã bán: 393

Strong: 30ni, 50ni
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 382

Strong: 30ni, 60ni
Ice: Lạnh vừa
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
320,000

Đã bán: 226

Area: USA
Strong: 35ni, 50ni

Mua Ngay
280,000

Đã bán: 385

Area: EU
Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh
Sweet: Ít ngọt

Mua Ngay
310,000

Đã bán: 198

Area: USA
Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 392

Strong: 30ni, 60ni
Ice: Lạnh vừa
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
320,000

Đã bán: 390

Strong: 35ni, 50ni
Ice: Lạnh
Sweet: Ít ngọt

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 376

Strong: 30ni, 60ni
Ice: Lạnh vừa
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
280,000

Đã bán: 366

Area: EU
Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh
Sweet: Ít ngọt

Mua Ngay
310,000

Đã bán: 369

Area: USA
Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 377

Strong: 30ni, 60ni
Ice: Lạnh vừa
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
310,000

Đã bán: 357

Area: USA
Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
250,000

Đã bán: 285

Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh
Sweet: Ngọt

Mua Ngay
280,000

Đã bán: 277

Area: USA
Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh vừa
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
280,000

Đã bán: 372

Area: EU
Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh
Sweet: Ít ngọt

Mua Ngay
310,000

Đã bán: 108

Strong: 35ni, 50ni
Ice: Rất lạnh

Mua Ngay
250,000

Đã bán: 307

Strong: 30ni
Ice: Lạnh
Sweet: Ngọt

Mua Ngay
250,000

Đã bán: 388

Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh
Sweet: Ngọt

Mua Ngay
280,000

Đã bán: 112

Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 259

Strong: 30ni, 50ni

Mua Ngay
310,000

Đã bán: 351

Area: USA
Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
280,000

Đã bán: 347

Area: USA
Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh vừa
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
280,000

Đã bán: 62

Strong: 30ni, 50ni
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
310,000

Đã bán: 353

Area: USA
Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
310,000

Đã bán: 221

Strong: 35ni, 50ni
Ice: Rất lạnh
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
310,000

Đã bán: 351

Area: USA
Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
250,000

Đã bán: 353

Strong: 30ni
Ice: Lạnh
Sweet: Ngọt

Mua Ngay
280,000

Đã bán: 265

Area: USA
Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh vừa
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
310,000

Đã bán: 298

Area: USA
Strong: 30ni, 50ni

Mua Ngay
320,000

Đã bán: 266

Strong: 30ni, 50ni
Sweet: Ngọt

Mua Ngay
320,000

Đã bán: 259

Strong: 30ni, 50ni
Sweet: Ngọt

Mua Ngay
280,000

Đã bán: 396

Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
270,000

Đã bán: 261

Strong: 36ni, 56ni

Mua Ngay
290,000

Đã bán: 264

Strong: 40ni, 50ni
Ice: Rất lạnh
Sweet: Ngọt

Mua Ngay
270,000

Đã bán: 265

Strong: 36ni, 56ni

Mua Ngay
280,000

Đã bán: 368

Strong: 30ni, 50ni
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
310,000

Đã bán: 92

Area: USA
Strong: 50ni

Mua Ngay
310,000

Đã bán: 93

Area: USA
Strong: 50ni

Mua Ngay
320,000

Đã bán: 96

Area: USA
Strong: 30ni, 50ni

Mua Ngay
310,000

Đã bán: 89

Area: USA
Strong: 50ni

Mua Ngay
310,000

Đã bán: 190

Area: USA
Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 369

Strong: 38ni, 58ni
Ice: Lạnh vừa
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
270,000

Đã bán: 363

Strong: 38ni, 58ni
Ice: Ít lạnh
Sweet: Ít ngọt

Mua Ngay
270,000

Đã bán: 394

Strong: 38ni, 58ni
Ice: Ít lạnh
Sweet: Ít ngọt

Mua Ngay
270,000

Đã bán: 366

Strong: 38ni, 58ni
Ice: Ít lạnh
Sweet: Ít ngọt

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 392

Strong: 30ni, 60ni
Ice: Lạnh vừa
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 283

Strong: 60ni
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
270,000

Đã bán: 353

Strong: 38ni, 58ni
Ice: Ít lạnh
Sweet: Ít ngọt

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 60

Strong: 30ni, 60ni
Ice: Lạnh vừa
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 382

Strong: 30ni, 60ni
Ice: Lạnh vừa
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 278

Strong: 60ni
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
270,000

Đã bán: 356

Strong: 38ni, 58ni
Ice: Ít lạnh
Sweet: Ít ngọt

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 190

Strong: 35ni, 60ni
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 377

Strong: 30ni, 60ni
Ice: Lạnh vừa
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
270,000

Đã bán: 364

Strong: 38ni, 58ni
Ice: Ít lạnh
Sweet: Ít ngọt

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 186

Strong: 35ni, 60ni
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 189

Strong: 35ni, 60ni
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
270,000

Đã bán: 346

Strong: 38ni, 58ni
Ice: Ít lạnh
Sweet: Ít ngọt

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 362

Strong: 38ni, 58ni
Ice: Lạnh vừa
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
270,000

Đã bán: 346

Strong: 38ni, 58ni
Ice: Ít lạnh
Sweet: Ít ngọt

Mua Ngay
270,000

Đã bán: 351

Strong: 38ni, 58ni
Ice: Ít lạnh
Sweet: Ít ngọt

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 361

Strong: 38ni, 58ni
Ice: Lạnh vừa
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
270,000

Đã bán: 360

Strong: 38ni, 58ni
Ice: Ít lạnh
Sweet: Ít ngọt

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 177

Strong: 35ni, 60ni
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 269

Strong: 60ni
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 192

Strong: 35ni, 60ni
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
270,000

Đã bán: 265

Strong: 36ni, 56ni

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 189

Strong: 35ni, 60ni
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
350,000

Đã bán: 101

Area: USA
Strong: 3ni, 6ni

Mua Ngay
320,000

Đã bán: 167

Area: Malaysia
Strong: 3ni

Mua Ngay
320,000

Đã bán: 168

Area: Malaysia
Strong: 3ni

Mua Ngay
320,000

Đã bán: 169

Area: Malaysia
Strong: 3ni

Mua Ngay
320,000

Đã bán: 171

Area: Malaysia
Strong: 3ni

Mua Ngay
320,000

Đã bán: 171

Area: Malaysia
Strong: 3ni

Mua Ngay
320,000

Đã bán: 173

Area: Malaysia
Strong: 3ni

Mua Ngay
320,000

Đã bán: 173

Area: Malaysia
Strong: 3ni

Mua Ngay
320,000

Đã bán: 177

Area: Malaysia
Strong: 3ni

Mua Ngay

Tinh Dầu Vape Là Gì?

Tinh dầu vape, hay còn được gọi là Juice, Juice Vape hoặc E-Liquid, là loại chất lỏng điện tử dùng cho các thiết bị vape. Hầu hết các loại tinh dầu vape đều chứa các thành phần chính như VG, PG và hương liệu, một số tinh dầu vape sẽ được thêm vào nicotine để mang lại cảm giác thỏa mãn cho người dùng. Tinh dầu vape đóng vai trò là dung dịch tạo khói, chúng mang đến hương vị, khiến trải nghiệm vaping trở nên bớt nhàm chán và kích thích hơn. Tinh Dầu Vape Là Gì

Các Hãng Tinh Dầu Vape Ngon

Dưới đây là danh sách các thương hiệu tinh dầu pod ngon và bán chạy nhất hiện nay tại 5Vape:
 1. Unique Juice
 2. Demi Juice
 3. Daddy's Juice
 4. Tinh dầu OXVA
 5. Usalt Juice
 6. Caballo Juice
 7. Mercy Juice
 8. Oracle Juice
 9. Gen Juice

Các Loại Tinh Dầu Vape Phổ Biến

Dưới đây là các loại tinh dầu vape phổ biến trên thị trường hiện nay, mỗi loại sẽ có những đặc điểm và phù hợp với từng nhu cầu sử dụng khác nhau.

Tinh Dầu Freebase

Tinh dầu Freebase sử dụng nicotine ở dạng tự nhiên và tinh khiết nhất, với các nồng độ thường thấy là 3mg, 6mg, hoặc thậm chí là 9mg. Loại tinh dầu này phù hợp với các thiết bị Pod System công suất cao, hướng đến những trải nghiệm vaping đậm đà với nhiều khói và hương vị nổi bật. Tại thị trường Việt Nam, tinh dầu Freebase chủ yếu có nồng độ nicotine là 3mg hoặc 6mg. Do được chiết xuất bằng phương pháp tinh khiết, việc sử dụng nồng độ cao hơn như 9mg hay 12mg có thể không phù hợp với nhiều người dùng vì có thể gây cảm giác khó chịu khi hút. Tinh Dầu Vape Freebase Là Gì

Tinh Dầu Salt Nic

Tinh dầu Salt Nic, thường được gọi là Juice Salt Nic, là loại tinh dầu vape được thiết kế để nạp lượng nicotine cao, tương tự như hút thuốc lá truyền thống. So với tinh dầu Freebase, Salt Nic chứa nồng độ nicotine cao hơn đáng kể, thường từ 30mg đến 50mg, và một số sản phẩm mới đã đạt đến 58mg hoặc thậm chí 60mg. Sự phổ biến của Salt Nic không chỉ do nồng độ nicotine cao mà còn bởi xu hướng sử dụng các thiết bị Pod System công suất thấp, phù hợp với cấu trúc hóa học đặc biệt của Salt Nic, giúp cung cấp trải nghiệm hút mượt mà hơn và hiệu quả nicotine tốt hơn. Sự kết hợp này làm cho Salt Nic trở thành dòng tinh dầu vape được ưa chuộng nhất hiện nay, đặc biệt là trong cộng đồng người sử dụng muốn giảm hoặc thay thế thuốc lá. Tinh Dầu Salt Nic Là Gì

Juice Pod - Xu Hướng 2024

Juice Pod hay tinh dầu pod là loại tinh dầu vape được thiết kế để sử dụng cho các thiết bị pod có công suất thấp, nhỏ gọn và hướng đến việc chơi vị và nicotine. Đa số các sản phẩm Juice Pod trên thị trường hiện nay đều mang hương vị hoa quả, dễ hút và không kén người dùng. Trên thực tế Juice Pod cũng chính là tinh dầu Salt Nic. Sự ưa chuộng của các thiết bị pod với tinh di động cao và giá thành phải chăng đã thúc đẩy nhu cầu sử dụng Juice Pod, đặc biệt là những loại có nồng độ nicotine cao, như một phương pháp thay thế thuốc lá cực kỳ hiệu quả.

Cách Chọn Tinh Dầu Vape Phù Hợp

Chọn Tinh Dầu Vape Theo Hương Vị

Dựa vào hương liệu sử dụng, các dòng tinh dầu vape trên thị trường hiện nay được phân vào các nhóm vị như:

Vị Trái Cây Lạnh

Trong số các nhóm vị tinh dầu vape, nhóm vị trái cây lạnh rất được ưa chuộng. Những hương vị trái cây tươi mát không chỉ mang lại cảm giác sảng khoái mà còn rất dễ hút, chính điều này đã biến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng cho cả người mới bắt đầu và cả những vaper lâu năm. Một số hương vị trái cây lạnh phổ biến và thường thấy trên các dòng tinh dầu vape có thể kể đến như:
 • Juice chuối
 • Juice dâu
 • Juice dứa
 • Juice dừa dứa
 • Juice dưa gang
 • Juice dưa hấu
 • Juice đào
 • Juice nho
 • Juice ổi
 • Juice táo
 • Juice vải
 • Juice việt quất
 • Juice xoài
 • Juice bạc hà
 • Juice trà lài

Vị Đồ Uống

Nhóm vị đồ uống cũng là một trong những sự lựa chọn yêu thích của anh em vaper. Nhờ sự phong phú và đa dạng trong hương vị, đặc biệt là vị trà, cà phê và cola, chúng mang lại những trải nghiệm vị giác thú vị và gợi nhớ đến những thức uống quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Một số Juice vị đồ uống mà anh em có thể tìm thấy trên thị trường bao gồm:
 • Juice bò húc
 • Juice cafe
 • Juice cola
 • Juice socola
 • Juice trà
 • Juice trà lài

Tobacco Và Bánh béo

Các dòng Juice Tobacco và các vị bánh béo thường khá kén người sử dụng do chúng mang lại hương vị đậm và phức tạp, không đi kèm với cảm giác lạnh mát thường thấy trong các loại Juice trái cây. Juice mang vị thuốc lá cung cấp trải nghiệm gần gũi nhất với việc hút thuốc lá truyền thống, làm hài lòng những người tìm kiếm cảm giác thật của nicotine và đặc trưng của thuốc lá. Mặt khác, các vị bánh như kem hoặc bánh ngọt, mặc dù thơm ngon, có thể nhanh chóng gây cảm giác ngán nếu không phù hợp với khẩu vị. Tuy nhiên, cho những ai yêu thích hương vị cổ điển và không ngại khám phá những sự phức tạp trong vị giác, những Juice này vẫn là một phần không thể thiếu trong bộ sưu tập vape của họ.

Chọn Tinh Dầu Vape Theo Nồng Độ Nicotine

Nồng độ nicotine là một trong những yếu tố quan trọng nhất cần xem xét khi lựa chọn tinh dầu vape, đặc biệt là đối với những người mới bắt đầu vaping. Nicotine trong tinh dầu thường được chỉ định dưới dạng miligam trên mỗi mililit (mg/ml), ví dụ như 3mg/ml. Điều quan trọng cần lưu ý là số mg này không phải là tổng lượng nicotine có trong toàn bộ chai tinh dầu, mà là lượng nicotine có trong mỗi mililit chất lỏng. Mỗi nồng độ nicotine sẽ mang lại trải nghiệm và phục vụ mục đích sử dụng khác nhau, do đó hãy cân nhắc và lựa chọn nồng độ nicotine hợp lý. Nồng độ nicotine trong tinh dầu vape phổ biến trên thị trường hiện nay bao gồm:
 • 3ni: Đây là nồng độ nicotine thường thấy trên những chai tinh dầu Freebase, dòng tinh dầu 3ni thường dành cho những anh em không hút thuốc lá, muốn trải nghiệm hương vị và khói. Vì nồng độ nicotine khá thấp nên nó sẽ không gây ra các tình trạng say nicotine.
 • 6ni: Những chai tinh dầu vape 6ni cũng thuộc dòng tinh dầu Freebase, loại này có nồng độ cao hơn và có thể gây gắt cổ khi hút. Chỉ dành cho những anh em vừa muốn khói dày, vừa muốn chơi nicotine thay thế thuốc lá.
 • 9ni: Dòng tinh dầu vape 9ni hiện nay khá hiếm và hầu như không còn tại thị trường Việt Nam. Điều này cũng dễ hiểu thôi, mặc dù là dòng tinh dầu Freebase nhưng với nồng độ nicotine lên đến 9ni, anh em sẽ cảm thấy không hề dễ chịu một chút nào khi vaping đâu.
 • 12ni: Đã từng có vài thông tin về tinh dầu vape 12ni nhưng dòng này không có tại thị trường Việt Nam. Hoặc nếu có cũng chỉ là những chai tinh dầu Freebase thông thường và được pha với dung dịch kích nicotine mà thôi.
 • 30ni: Đây là dòng tinh dầu vape Salt nic cực kỳ phổ biến với mức nicotine vừa phải và hầu hết anh em vaper đều có thể sử dụng được. Với nồng độ nicotine 30mg/ml, tinh dầu vape 30ni sẽ đáp ứng được nhu cầu chơi ni nếu anh em muốn thay thế thuốc lá, đồng thời nồng độ nicotine của nó cũng ít gây ra tình trạng say nicotine.
 • 35ni: Nếu so sánh trên lý thuyết, dòng tinh dầu 35ni sẽ nặng hơn so với 30ni. Tuy nhiên khi trải nghiệm thực tế anh em sẽ thấy nó không có nhiều khác biệt.
 • 38ni: Dòng tinh dầu 38ni mới vừa xuất hiện khoảng thời gian gần đây. Về độ nặng, nó sẽ nhỉnh hơn 30ni và 35ni một chút, tuy nhiên cũng không khác biệt quá lớn đâu, chỉ những anh em sành sỏi mới có thể nhận ra được sự khác biệt.
 • 50ni: Trước đây những dòng tinh dầu 50ni được xem là tinh dầu vape ni cao, tuy nhiên thời gian gần đây khi "đô" của anh em vaper đã tăng lên, tinh dầu 50ni giờ chỉ ở mức trung bình mà thôi. Tuy vậy nếu anh em chưa từng thử qua thuốc lá hoặc mới tập hút pod cũng nên cân nhắc khi dùng tinh dầu 50ni nhé. Dòng này có thể khiến anh em khó chịu vì say nicotine đấy, nồng độ nicotine của nó đủ khiến anh em phê như khi hút thuốc lá truyền thống.
 • 58ni: Những dòng tinh dầu vape 58ni cũng giống như 38ni, chúng chỉ vừa xuất hiện vào cuối năm 2023 nhưng nhanh chóng trở nên phổ biến vì nồng độ nicotine cực cao. Sự khác biệt giữa chúng và tinh dầu 50ni rất rõ ràng, trong từng hơi vaping anh em có thể cảm nhận rõ độ mạnh của nicotine mà anh em đang hút vào. Tất nhiên nó được anh em sử dụng để thay thế thuốc lá, do đó chưa từng hút thuốc thì anh em không nên thử qua nhé.
 • 60ni: Dòng tinh dầu 60ni này dành cho anh em thật sự sở hữu đô "bang chủ". Mặc dù sở hữu nồng độ nicotine là 60mg/ml nhưng đa số chúng đều mang lại trải nghiệm vaping khá đầm, không gắt cổ như anh em tưởng tượng đâu. Đồng thời những dòng tinh dầu 60ni sẽ giúp anh em tiết kiệm khá nhiều Juice đấy, lý do là chỉ cần 1 đến 2 hơi là đủ lượng ni anh em cần rồi.

Cách Chọn Nồng Độ Nicotine Tinh Dầu Vape Phù Hợp

Đối với người đã từng sử dụng qua thuốc lá: Nếu bạn đã từng là người hút thuốc lá và đang tìm cách chuyển sang vaping, việc lựa chọn nồng độ nicotine phù hợp là rất quan trọng. Đối với những người đã quen với nicotine, các dòng tinh dầu vape có nồng độ từ 30mg/ml đến 60mg/ml có thể phù hợp. Bắt đầu với mức độ nicotine cao giúp giảm thiểu cảm giác thèm thuốc trong quá trình chuyển đổi. Tuy nhiên, mục tiêu dài hạn là giảm dần nồng độ nicotine để hỗ trợ quá trình cai thuốc lá, giảm bớt sự phụ thuộc vào nicotine một cách hiệu quả. Điều này không chỉ giúp thích nghi với thói quen mới mà còn hỗ trợ sức khỏe lâu dài. Đối với người chưa từng hút thuốc lá: Đối với những bạn mới bắt đầu và chưa từng sử dụng qua thuốc lá, việc lựa chọn tinh dầu vape có nồng độ nicotine phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo trải nghiệm vaping an toàn và thoải mái. Tinh dầu Freebase với nồng độ nicotine thấp, như 3mg/ml hoặc 6mg/ml, là lựa chọn lý tưởng vì nó cung cấp lượng nicotine vừa phải mà không gây cảm giác quá mạnh. Mặc dù bạn có thể thử sử dụng các tinh dầu có nồng độ cao hơn như 30mg/ml, điều quan trọng là cần vaping một cách vừa phải để tránh tình trạng say nicotine.

Chọn Tinh Dầu Vape Theo Xuất Xứ

Hiện nay, tinh dầu vape đang là thế mạnh của các quốc gia như Mỹ, Malaysia, Trung Quốc. Đa số các chai tinh dầu vape trên thị trường đều tới từ những quốc gia này.

Tinh Dầu Vape Mỹ

Các dòng tinh dầu vape Mỹ luôn được cộng đồng vaper đánh giá cao nhờ chất lượng xuất sắc và độ an toàn cao trong sử dụng. Điển hình của tinh dầu vape Mỹ là chúng có độ lạnh vừa phải và độ ngọt thấp, làm cho chúng trở nên dễ hút hơn so với nhiều sản phẩm khác. Sự yêu thích này đến mức, nhiều người dùng sẵn sàng chi trả chỉ vì sản phẩm có xuất xứ từ Mỹ, thậm chí khi chưa chắc chắn về sự phù hợp của hương vị với khẩu vị cá nhân. Sự tin tưởng này không chỉ phản ánh chất lượng của sản phẩm mà còn minh chứng cho sự ưu tiên cao mà người tiêu dùng dành cho thương hiệu và nguồn gốc xuất xứ.

Tinh Dầu Vape Malaysia

Juice Malaysia được biết đến với độ lạnh đặc trưng và sự đa dạng trong hương vị trái cây, thu hút đông đảo vaper. Anh em chơi lâu năm chắc chắn đã quen thuộc với các line Juice trái cây từ Malaysia, nổi bật nhất là thương hiệu Nasty, đã từng làm mưa làm gió trên thị trường với các sản phẩm độc đáo và ấn tượng. Độ lạnh cao kết hợp với hương vị trái cây tinh tế mang lại trải nghiệm vaping sảng khoái và mới mẻ, làm cho các dòng Juice này trở thành lựa chọn ưa thích của nhiều người dùng, từ người mới bắt đầu cho đến các vaper kỳ cựu.

Tinh Dầu Vape Trung Quốc

Khi nhắc đến Juice Vape Trung Quốc, nhiều người có thể có những định kiến không hoàn toàn chính xác. Thật ra, thị trường có những dòng Juice từ China đạt chất lượng cao, được phân phối rộng rãi tại các thị trường quốc tế uy tín và đi kèm với đầy đủ giấy tờ chứng nhận. Không chỉ có giá thành phù hợp với chất lượng mà chúng còn mang đến hương vị ngọt thơm và cảm giác lạnh mát, đặc biệt phù hợp với khẩu vị của anh em vaper Việt Nam.

Tinh Dầu Vape EU

Khi nhắc đến tinh dầu vape từ châu Âu, không thể không kể đến những dòng sản phẩm từ Anh, nổi bật là thương hiệu Steamworks, đã nổi tiếng toàn cầu với chất lượng xuất sắc. Đặc trưng của tinh dầu EU là sự cân bằng hoàn hảo giữa độ ngọt vừa phải và độ lạnh cao, mang lại trải nghiệm vaping mát lành và dễ chịu, không gây cảm giác ngán ngẩm ngay cả khi sử dụng trong thời gian dài. Mặc dù sản phẩm từ Anh và EU có phần khan hiếm trên thị trường, nhưng mỗi khi có hàng mới về Việt Nam, chúng luôn tạo nên cơn sốt bởi sự ưu việt về mùi vị và chất lượng không thể phủ nhận.

Thành Phần Của Tinh Dầu Vape

Hầu hết các sản phẩm tinh dầu vape có mặt trên thị trường đều bao gồm 4 thành phần chính là VG, PG, Nicotine và hương liệu.

VG (Vegetable Glycerin)

Vegetable Glycerin, thường được gọi tắt là VG, là một chất lỏng tự nhiên chiết xuất từ dầu thực vật. Trong ngành công nghiệp thực phẩm, VG được sử dụng như một chất làm ngọt và tăng độ đặc của sản phẩm. Trong thế giới vape, VG đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định độ đậm đặc của tinh dầu và khối lượng khói được tạo ra trong quá trình vaping. Một tỷ lệ VG cao trong tinh dầu sẽ làm tăng độ đặc của chất lỏng và tạo ra một lượng khói dày hơn, mang lại trải nghiệm vaping đầy hấp dẫn và thỏa mãn cho người sử dụng.

PG (Propylene Glycol)

Propylene Glycol, hay PG, là một chất lỏng không màu, có vị ngọt nhẹ, được sử dụng phổ biến như một chất bảo quản trong ngành công nghiệp thực phẩm. Trong tinh dầu vape, PG là thành phần chính không thể thiếu, cùng với Vegetable Glycerin (VG). PG làm cho tinh dầu lỏng hơn, giúp tăng độ phân tán của hương vị trong quá trình vaping và tạo ra ít khói hơn so với các tinh dầu có tỷ lệ VG cao.

Nicotine

Nicotine là một thành phần tự nhiên tìm thấy trong cây thuốc lá với tác dụng kích thích và mang lại cảm giác phấn khích cho người sử dụng. Trong tinh dầu vape, nicotine được phân loại thành hai hình thức chính là nicotine tự nhiên và nicotine muối. Nicotine tự nhiên là dạng chiết xuất trực tiếp từ lá thuốc lá, cung cấp một trải nghiệm hút gần gũi với việc hút thuốc lá truyền thống. Ngược lại, nicotine muối được phát triển để tạo ra một hình thức nicotine ổn định hơn, cho phép các dòng tinh dầu có nồng độ nicotine cao mà không gây cảm giác cay nồng quá mức ở cổ họng, thích hợp cho những thiết bị vaping công suất thấp và mang lại cảm giác dịu nhẹ hơn khi hít vào.

Hương Liệu

Trong tinh dầu vape, hương liệu đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên mùi vị đặc trưng của từng sản phẩm. Các loại hương liệu được sử dụng không chỉ mang lại hương thơm ngon và hấp dẫn mà còn phản ánh tính chất và phong cách của từng loại tinh dầu. Khi nói đến hương vị của một chai tinh dầu vape, chúng ta thực sự đang nói về loại hương liệu được sử dụng để tạo nên điểm nhấn đó.

Hướng Dẫn Sử Dụng Và Bảo Quản Tinh Dầu Vape

Ai cũng biết tinh dầu vape là loại chất lỏng điện tử mà bạn chỉ cần châm vào các thiết bị vape là có thể vaping được rồi, tuy nhiên việc sử dụng chúng không hề đơn giản như bạn tưởng tượng đâu nhé.

Chuẩn Bị Và Cách Châm Tinh Dầu

 • Trước khi sử dụng tinh dầu vape mới, một số bước chuẩn bị cần được thực hiện để đảm bảo trải nghiệm vaping tốt nhất. Hãy nhớ lắc nhẹ chai tinh dầu trước khi mở seal. Điều này giúp các thành phần trong tinh dầu được trộn đều, mang lại hương vị đồng nhất khi sử dụng.
 • Khi châm tinh dầu vào buồng chứa của thiết bị vape, bạn nên đổ một lượng vừa phải để tránh tình trạng tinh dầu tràn ra ngoài hoặc rò rỉ. Không bao giờ châm đầy buồng chứa vì điều này có thể gây rò rỉ, hư hỏng thiết bị và ảnh hưởng đến chất lượng hương vị.
 • Sau khi sử dụng, đảm bảo đóng chặt nắp chai tinh dầu. Việc này giúp hạn chế oxy hóa và bảo vệ hương vị của tinh dầu khỏi sự biến đổi do tiếp xúc với không khí. Bảo quản chai tinh dầu ở nơi khô ráo và mát mẻ để duy trì chất lượng tốt nhất.

Bảo Quản Tinh Dầu Vape

Lưu ý khi bảo quản tinh dầu vape:
 • Tránh ánh nắng trực tiếp.
 • Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.
 • Đảm bảo đóng chặt nắp khi bảo quản tinh dầu vape.
 • Thường xuyên kiểm tra hạn sử dụng tinh dầu vape.

Tinh Dầu Vape Có Hại Không?

Tinh dầu vape là loại chất lỏng điện tử chứa nicotine, do đó không thể hoàn toàn khẳng định việc sử dụng tinh dầu vape hoàn toàn vô hại. Đây cũng là sản phẩm được tạo ra với mục đích giúp những ai nghiện thuốc lá có thể tìm được một phương pháp nạp nicotine, thay thế thuốc lá một cách an toàn hơn. Do đó, tinh dầu vape có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của những ai chưa từng sử dụng qua thuốc lá hoặc dị ứng với nicotine. Trong khi đó với những anh em đã có khoảng thời gian hút thuốc lá truyền thống, việc sử dụng tinh dầu vape sẽ ít ảnh hưởng đến sức khỏe như khi anh em hút thuốc.